Regulamentul de organizare și funcționare a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe


Articolul 1

Introducere

Prin Harul Preasfintei Treimi, Sfântul și Marele Sinod este o expresie autentică a tradiției canonice și a practicii bisericești dintotdeauna pentru funcționarea sistemului sinodal în Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. El este convocat de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, cu acordul Preafericirilor lor, toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale recunoscute de toți și este constituit din membrii desemnați de toate Bisericile Ortodoxe locale.

Articolul 2

Convocarea Sinodului

Convocarea Sinodului este anunțată prin scrisori patriarhale emise de Patriarhul Ecumenic şi adresate tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale locale, prin care:

 1. se anunță încheierea pregătirii presinodale a elementelor de pe ordinea de zi a Sinodului, aprobată la nivel panortodox;
 2. este fixat timpul și locul întrunirii Sinodului, cu acordul Preafericirilor lor, toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale, și
 3. invită Bisericile Ortodoxe Autocefale locale, în conformitate cu hotărârile luate la nivel panortodox, la Sinaxele Preafericiţilor Întâistătători, să-şi numească reprezentanţii lor la Sinod.

Articolul 3

Structura Sinodului

Membrii Sinodului sunt ierarhii desemnați de fiecare Biserică Ortodoxă Autocefală, în calitate de delegați;

 1. Numărul membrilor a fost fixat în timpul Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale din luna martie 2014, la Fanar;
 2. Delegațiile pot fi însoţite de consilieri speciali, clerici, monahi sau laici, însă numărul acestora nu poate depăși în mod normal numărul de 6 (șase) membri. Sunt invitaţi, de asemenea, trei asistenţi (personal auxiliar) din partea fiecărei Biserici Ortodoxe Autocefale;
 3. Consilierii speciali pot participa la sesiunile plenare ale Sinodului, fără dreptul de a lua cuvântul sau de a vota, însă trebuie să asiste Secretariatul Sinodului sau Comisiile sinodale în lucrările lor, cu dreptul de a lua cuvântul și de a exercita funcțiile specifice, care le sunt încredințate;
 4. Pe durata Sinodului, fiecare Întâistătător poate să aibă în spatele lui unul, sau, dacă este posibil, doi ierarhi membri ai delegației Bisericii sale. Datorită multiplelor sale obligații, Președintele poate avea în preajma sa doi ierarhi și un secretar; toți consilierii se vor instala în spatele Întâistătătorilor lor;
 5. Dacă un Întâistătător al unei Biserici locale este împiedecat să participe la Sinod sau la una din sesiunile sale, el trebuie să fie înlocuit de un alt ierarh al Bisericii sale, conform practicii acesteia.

Articolul 4

Președinția Sinodului

Președinția Sinodului este exercitată:

 1. de către Patriarhul Ecumenic. Întâistătătorii celorlalte Biserici Ortodoxe locale sunt așezați la dreapta și la stânga sa, potrivit ordinii Sfintelor Diptice ale Patriarhiei Ecumenice;
 2. membrii delegațiilor Bisericilor Ortodoxe locale sunt așezați, potrivit ordinii Sfintelor Diptice, la locul atribut lor în sala sfântă unde se desfășoară întrunirile Sinodului; în apropierea delegațiilor sunt plasați și consilieri speciali ai fiecărei delegații, pentru a facilita colaborarea cu ei.

Articolul 5

Competențele președintelui

Președintele Sinodului:

 1. declară deschiderea și închiderea lucrărilor Sinodului;
 2. cooperează cu Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale la planificarea lucrărilor privind temele înscrise pe ordinea de zi a Sinodului, precum și la soluționarea imediată a oricărei probleme de procedură și de funcționare a Sinodului;
 3. aprobă programul vieții cultice a membrilor Sinodului;
 4. conduce dezbaterile fiecărei ședințe, oferind, dacă este cazul, comentarii pentru o mai bună coordonare a dezbaterilor potrivit misiunii Sinodului;
 5. dă cuvântul membrilor Sinodului și garantează respectarea strictă și aplicarea corectă a principiilor prezentului Regulament, pentru o bună desfășurare a lucrărilor, potrivit regulii bisericești;
 6. coordonează lucrările Secretariatului Panortodox al Sinodului.

Articol 6

Secretariatul Sinodului

Secretariatul Sinodului este un organism Panortodox, respectiv:

 1. este compus din câte un ierarh din fiecare delegație, precum și din secretarul pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod, care supervizează lucrările Secretariatului, și
 2. membrii Secretariatului sunt asistați în activitatea lor de consilieri ad-hoc, clerici, monahi sau laici, aleși dintre consilierii delegațiilor Bisericilor Ortodoxe locale. Aceștia trebuie să asiste Secretariatul Panortodox în activitatea sa foarte vastă și polivalentă. Numărul acestor consilieri nu poate fi mai mare de doi din fiecare delegație.

Articolul 7

Competențele Secretariatului Sinodului

Competențele Secretariatului Sinodului sunt de:

 1. a constitui dosarele cu materialul elaborat în perioada presinodală de pregătire a textelor privitoare la temele de pe ordinea de zi a Sinodului, în limbile de lucru stabilite;
 2. a asuma sarcina de a întocmi procesele verbale ale lucrărilor Sinodului;
 3. a asista în lucrările lor Plenul și Comisiile Sinodului;
 4. a asigura buna funcționare a sistemului de interpretare simultană a dezbaterilor Sinodului în limbile oficiale;
 5. a forma Comitete speciale atât pentru redactarea Comunicatelor destinate unei informări imediate a opiniei publice cu privire la desfășurarea lucrărilor Sinodului, cât și pentru pregătirea Mesajului acestuia;
 6. a informa în mod corect observatorii oficiali ai altor Biserici sau Confesiuni creștine, furnizându-le dosare referitoare la temele de pe ordinea de zi a Sinodului; și de
 7. a reglementa imediat orice chestiune practică sau procedurală neprevăzută.

Articolul 8

Lucrările Sinodului

Lucrările Sinodului încep și se încheie prin oficierea Dumnezeieștii Liturghii panortodoxe, prezidată de Patriarhul Ecumenic, cu participarea tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, sau a reprezentanților lor, urmând ordinea Sfintelor Diptice ale Patriarhiei Ecumenice;

 1. se desfășoară în ședințe plenare sau pe comisii sinodale, conform programului lucrărilor elaborat pentru ele și referitor la temele de pe ordinea de zi, ale căror texte au fost unanim aprobate de Conferințele Panortodoxe Presinodale și de Sinaxele Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale;
 2. nu pot fi introduse pentru a fi dezbătute la Sinod texte care nu au fost aprobate în unanimitate de Conferințele Panortodoxe Presinodale și de Sinaxele Întâistătătorilor sau teme noi, cu excepția Mesajului final al Sinodului al cărui proiect trebuie pregătit de un Comitet special cu o săptămână înainte de convocarea Sinodului cu aprobarea Întâistătătorilor, și
 3. cu excepția sesiunilor de deschidere și de închidere ale Sinodului, toate celelalte sesiuni se vor desfășura cu ușile închise.

Articolul 9

Desfășurarea dezbaterilor

 1. Dezbaterile se desfășoară în limbile oficiale ale Sinodului, respectiv: greacă, rusă, franceză și engleză, ca și în limba arabă ca limbă de lucru, pentru care se va asigura un sistem de interpretare simultană.
 2. Temele sunt dezbătute în ordinea în care figurează pe agenda Sinodului; discuțiile se poartă în mod strict doar supra temei desemnate pentru fiecare sesiune de lucru.
 3. Orice intervenție în afara subiectului este interzisă, cuvântul fiind retras, prin intervenția Președintelui, cu excepția unei intervenții referitoare la procedură, sau de natură personală; de aceea, în acest caz, cel care solicită cuvântul trebuie să indice care din dispozițiile Regulamentului, după părerea sa, a fost încălcată.

Articolul 10

Participarea membrilor la dezbateri

Intervențiile pe parcursul lucrărilor Sinodului sunt libere, dar nimeni nu poate vorbi înainte de a solicita și a primi permisiunea din partea Președintelui Sinodului.

 1. Dorința exprimată de un membru al Sinodului de a participa la discutarea unei teme anume este declarată prin prezentarea unei note scrise reprezentantului competent al Secretariatului Sinodului, care ține lista de priorități a celor care manifestă dorința de a vorbi și o supune Președintelui Sinodului.
 2. Durata intervenției fiecărui orator în timpul dezbaterilor nu poate depăși 10 minute; luarea cuvântului din nou, dacă sunt solicitate unele explicații suplimentare sau dacă acestea sunt socotite ca fiind necesare și utile de către Președintele Sinodului, nu poate depăși 5 minute. Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale au la dispoziția lor o perioadă dublă de timp pentru intervenții.
 3. Orice discuţie în contradictoriu sau orice dispută personală între membrii Sinodului este interzisă, fiind nu numai străină, ci și contrară misiunii Sinodului.

Articolul 11

Modificări aduse textelor

În cursul dezbaterilor asupra fiecărei teme, propunerile de amendamente, de corecturi, sau de adăugiri la textele aprobate în unanimitate de Conferințele Panortodoxe Presinodale și de Sinaxele Întâistătătorilor, referitoare la temele de pe ordinea de zi a Sinodului, sau la textul Mesajului Sinodului:

 1. sunt depuse la Secretariatul Sinodului de delegațiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale, pentru a fi supuse Plenului de către Președinte pentru ratificarea lor oficială printr-o decizie sinodală;
 2. Aprobarea acestor amendamente, după încheierea dezbaterilor asupra lor, este exprimată, potrivit practicii stabilite la nivel panortodox, prin principiul unanimității delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Aceasta înseamnă că amendamentele care nu au fost acceptate în unanimitate nu sunt aprobate.

Articolul 12

Votul și aprobarea textelor

Votul referitor la textele dezbătute și revizuite de Sinod, cu privire la temele de pe ordinea de zi:

 1. se referă la fiecare Biserică Ortodoxă Autocefală și nu la fiecare membru din delegațiile la Sinod, conform deciziei unanime luate în acest sens la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, (potrivit căreia fiecare Biserică Autocefală dispune doar de un singur vot);
 2. Votarea textelor de către Biserici la Sinod și nu de membrii delegațiilor nu exclude posibilitatea unei poziții negative din partea unuia sau a mai multor ierarhi din delegația unei Biserici Ortodoxe Autocefale cu privire la amendamentele aduse, sau chiar la un text, în general. Acest dezacord este înscris în Actele (Procese Verbale) Sinodului și
 3. evaluarea acestor dezacorduri este o chestiune internă a Bisericii Autocefale, în care acestea se manifestă, care își poate fundamenta votul său final pe principiul majorității interne, exprimat de Întâistătătorul ei și din aceste motive trebuie acordat spaţiul și timpul necesare pentru consultațiile legate de această situație.

Articol 13

Aprobarea și semnarea textelor

Textele aprobate în unanimitate privind temele înscrise pe ordinea de zi a Sinodului, elaborate în cele patru limbi oficiale și având aceeași validitate:

 1. sunt semnate de toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale, pe toate paginile și în toate limbile oficiale ale Sinodului, iar la sfârșit sunt semnate de Președinte și de toți membrii Sinodului;
 2. Deciziile sinodale semnate, ca și Mesajul Sfântului și Marelui Sinod, sunt trimise prin scrisori patriarhale ale Patriarhului Ecumenic către toţi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale, care trebuie să le comunice Bisericile lor. Aceste texte au o autoritate panortodoxă.

Articolul 14

Participarea observatorilor

Observatorii altor Biserici și Confesiuni creștine, precum și persoane ale organizațiilor inter-creștine pot asista la sesiunile de deschidere și de încheiere ale Sinodului, fără dreptul de a lua cuvântul sau de a vota.

Articolul 15

Redactarea Actelor (proceselor verbale și documentelor)

Dezbaterile Sinodului vor fi înregistrate și editate prin purtarea de grijă a unui Comitet Panortodox special al Secretariatului Sinodului, desemnat printr-o decizie a Întâistătătorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, cu scopul de a publica procesele verbale în limbile oficiale şi de a fi comunicate tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale.

Articolul 16

Informarea presei

 1. Prin hotărârea Președintelui, cu acordul celorlalți Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe, este înființat un Comitet format din patrusprezece membri ai Sinodului, câte unul pentru fiecare Biserică Ortodoxă Autocefală, însoțiți de consilieri speciali, care va informa în mod constant mass-media cu privire la desfășurarea lucrărilor Sinodului.
 2. Numai jurnaliștii acreditați de o manieră potrivită de Secretariatul pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod pot asista la sesiunile de deschidere și de încheiere ale Sinodului.

Chambésy, 27 ianuarie 2016

Semnează:

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Președinte

În numele Patriarhului Teodor al II-lea al Alexandriei, Mitropolitul Gabriel de Leontopolis

Reprezentantul Patriarhiei Antiohiei nu a semnat acest document

În numele Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului, Arhiepiscopul Aristarh de Constantina

Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României

Preafericitul Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei

Preafericitul Părinte Hrisostom, Arhiepiscopul Noii Justiniane și al întregului Cipru

În numele Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, Mitropolitul Gherman de Elis

În numele Preafericitului Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii, Episcopul Gheorghe de Siemiatycze

Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii

Preafericitul Părinte Rastislav, Arhiepiscop de Prešov și Mitropolit al Ţinuturilor Cehiei și al Slovaciei.

(Traducere din limbile franceză și engleză de: Pr. Prof. Viorel Ioniță)

FOTO: Academia Ortodoxă din Creta – locația desfășurării viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox

Sursa: http://basilica.ro/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe/

Sursa foto: http://orthodoxcrete.com/wp-content/uploads/2014/03/mko_orthodos-akadimia-kritis-05.jpg

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *